Site Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Val Products

Ons bedrijf maakt deel uit van de bedrijvengroep Valco Industries, Inc. (“Valco Group”). Deze overeenkomst met algemene voorwaarden (“overeenkomst”) is bindend voor het gebruik van een van de volgende websites (“site”): www.val-co.com, www.val-co.eu, www.val-co.cn, www.val-co.in, www.val-co.store, dealer.val-co.com, www.vallorbs.com, www.safeguardproducts.com

Door op “Ik ga akkoord” te klikken of door het vakje aan te vinken waarmee u akkoord gaat met deze overeenkomst, gaat u akkoord met het volgende:

Intellectueel eigendom

Alles wat u op deze site ziet of leest, is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld, en mag niet worden gebruikt, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van VAL-CO®. U mag de namen, afbeeldingen, logo’s of andere handelsmerken van de Valco Group niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van VAL-CO®.

Afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van of worden gebruikt met toestemming van VAL-CO. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of door iemand anders die door u is geautoriseerd, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met copyrightwetten, handelsmerkwetten, de wetten van privacy en publiciteit, en communicatieregels en statuten.

Garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

Hoewel VAL-CO redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en up-to-date informatie op de site op te nemen, geeft VAL-CO geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. VAL-CO aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze site.

Uw gebruik van en browsen op deze site is voor uw eigen risico. Noch VAL-CO, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van deze site. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op deze site aan u geleverd “zoals het is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. VAL-CO aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze site of het downloaden van enig materiaal. , gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze site.

VAL-CO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die geen deel uitmaken van deze of enige vermelde site of andere websites die naar deze site linken.

Updates

VAL-CO kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina bij te werken en u hiervan op de hoogte te stellen op het geregistreerde e-mailadres. Als u deze site blijft gebruiken na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden.

Gegevensbescherming

U stemt ermee in en staat ons toe om de gegevens die u ons verstrekt, inclusief uw persoonlijke gegevens, te verzamelen en te verwerken. Afhankelijk van waar u woont, heeft u mogelijk rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder: het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, het recht om u af te melden voor marketingcampagnes, en het recht om u af te melden voor het delen van uw persoonlijke gegevens met derden.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, of als u ervoor kiest om een ​​recht uit te oefenen dat u is toegestaan ​​door het rechtsgebied waar u woont, zullen we u niet verbieden de Site te gebruiken of u goederen of diensten die via de Site worden aangeboden te weigeren; door uw persoonlijke gegevens te verwijderen of ons gebruik ervan te beperken, werken deze site en die sites binnen de Valco Group echter mogelijk niet zoals verwacht met betrekking tot die persoonlijke gegevens.

U kunt een van deze rechten uitoefenen of u afmelden voor marketing of het delen van persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar:

Standaardclausules van de EU AVG

Het volgende is alleen van toepassing als u een persoon bent op wie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie van toepassing is.

U bent een gegevensexporteur, VAL-CO is een gegevensimporteur (elk een “partij”; samen “de partijen”) voor de doeleinden van de AVG. Als u namens uzelf persoonlijke gegevens overdraagt, kunt u ook een betrokkene zijn, aangezien die term in deze overeenkomst wordt gebruikt.

De partijen komen hierbij de volgende contractuele clausules (“clausules”) overeen om passende waarborgen te bieden met betrekking tot de bescherming van de privacy en fundamentele rechten en vrijheden van individuen voor de overdracht door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur van de volgende persoonsgegevens :

Betrokkenen. De overgedragen persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën betrokkenen: u en al uw geautoriseerde gebruikers waarvoor u informatie verstrekt.

Categorieën gegevens. De overgedragen persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën gegevens: contactgegevens inclusief naam, e-mailadres, fysiek adres en bedrijfsinformatie; informatie over de aard van het verzoek, inclusief producten waarin u geïnteresseerd bent, vragen over uw interesse in VAL-CO; bestelinformatie inclusief de producten die u heeft besteld en betalingsinformatie.

Verwerkingshandelingen. De overgedragen persoonsgegevens zijn onderhevig aan de volgende basisverwerkingsactiviteiten: informatie kan worden gedeeld met lokale dealers om het ophalen, bezorgen of installeren te vergemakkelijken; producten naar u toe sturen voor afhalen, bezorgen of installeren; opgesteld in rapporten voor intern gebruik of gedeeld met dealers of andere bedrijven in de Valco Group met betrekking tot interacties met sitebezoekers; het maken van offertes, voorstellen, facturen en andere pre-order, order of post-order bewerkingen.
Artikel 1. Definities. Voor de toepassing van de clausules:
(a) “persoonsgegevens”, “bijzondere categorieën gegevens”, “verwerking / verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkene” en “toezichthoudende autoriteit” hebben dezelfde betekenis als in Richtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
(b) “de gegevensexporteur” betekent de verantwoordelijke voor de overdracht van de persoonsgegevens (dit bent u);
(c) “de gegevensimporteur”: de verwerker die ermee instemt om van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen die bedoeld zijn om namens hem te worden verwerkt na de overdracht in overeenstemming met zijn instructies en de voorwaarden van de clausules en die niet onderworpen is aan de voorschriften van een derde land systeem dat zorgt voor voldoende bescherming in de zin van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46 / EG (wij zijn het);
(d) “de subverwerker”: elke verwerker die is ingeschakeld door de gegevensimporteur of door een andere subverwerker van de gegevensimporteur die ermee instemt om uitsluitend persoonsgegevens van de gegevensimporteur of een andere subverwerker van de gegevensimporteur te ontvangen bedoeld voor verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur moeten worden uitgevoerd na de doorgifte in overeenstemming met zijn instructies, de voorwaarden van de clausules en de voorwaarden van het schriftelijke onderaannemingscontract;
(e) “de toepasselijke gegevensbeschermingswet”: de wetgeving ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van personen en, in het bijzonder, hun recht op privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is op een gegevensbeheerder in de lidstaat waar de gegevensexporteur is opgericht;
(f) “technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen”: maatregelen die bedoeld zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk omvat, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.
Artikel 2. VERWIJDERD.
Artikel 3. Clausule derde-begunstigde.
1. De betrokkene kan deze clausule, clausule 4 (b) tot (i), clausule 5 (a) tot (e), en (g) tot (j), clausule 6 (1) en ( 2), clausule 7, clausule 8 (2) en clausules 9 tot 12 als derde-begunstigde.
2. De betrokkene kan deze clausule, clausule 5 (a) tot (e) en (g), clausule 6, clausule 7, clausule 8 (2) en clausules 9 tot 12 tegen de gegevensimporteur afdwingen, in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of wettelijk opgehouden te bestaan, tenzij een opvolgende entiteit de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur contractueel of van rechtswege heeft overgenomen, waardoor zij de rechten en plichten van de gegevensexporteur overneemt , in welk geval de betrokkene ze tegen een dergelijke entiteit kan afdwingen.
3. De betrokkene kan deze clausule, clausule 5 (a) tot (e) en (g), clausule 6, clausule 7, clausule 8 (2) en clausules 9 tot 12 tegen de subverwerker afdwingen, in gevallen waarin zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur zijn feitelijk verdwenen of wettelijk opgehouden te bestaan ​​of zijn insolvent geworden, tenzij een opvolger de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur contractueel of van rechtswege heeft overgenomen waardoor zij over de rechten en plichten van de gegevensexporteur, in welk geval de betrokkene deze tegen een dergelijke entiteit kan afdwingen. Dergelijke aansprakelijkheid van de subverwerker door derden is beperkt tot zijn eigen verwerkingsactiviteiten onder de Clausules.
4. De partijen hebben er geen bezwaar tegen dat een betrokkene wordt vertegenwoordigd door een vereniging of ander orgaan indien de betrokkene dit uitdrukkelijk wenst en indien toegestaan ​​door de nationale wetgeving.

Artikel 4. Verplichtingen van de gegevensexporteur. De gegevensexporteur gaat akkoord en garandeert:
(a) dat de verwerking, met inbegrip van de doorgifte zelf, van de persoonsgegevens is en zal blijven plaatsvinden in overeenstemming met de relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (en, indien van toepassing, is gemeld aan de relevante autoriteiten van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd) en de relevante bepalingen van die staat niet schendt;
(b) dat hij de gegevensimporteur heeft geïnstrueerd en gedurende de duur van de verwerkingsdiensten voor persoonsgegevens zal instrueren om de overgedragen persoonsgegevens alleen namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de clausules te verwerken;
(c) dat de gegevensimporteur voldoende garanties zal bieden met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn gespecificeerd in clausule 5 (c) van dit contract;
(d) dat na beoordeling van de vereisten van de toepasselijke gegevensbeschermingswet, de veiligheidsmaatregelen passend zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens over een netwerk en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking, en dat deze maatregelen een beveiligingsniveau garanderen dat is afgestemd op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van hun implementatie;
(e) dat het de naleving van de beveiligingsmaatregelen zal waarborgen;
(f) dat, indien de doorgifte bijzondere categorieën gegevens betreft, de betrokkene vóór of zo spoedig mogelijk na de doorgifte is ingelicht of zal worden geïnformeerd dat zijn gegevens zouden kunnen worden doorgegeven aan een derde land dat binnen de betekenis van Richtlijn 95/46 / EG;
(g) elke kennisgeving ontvangen van de gegevensimporteur of een subverwerker overeenkomstig clausule 5 (b) en clausule 8 (3) door te sturen naar de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als de gegevensexporteur besluit de doorgifte voort te zetten of de opschorting op te heffen ;
(h) op verzoek aan de betrokkenen een kopie van de clausules, met uitzondering van bijlage 2, en een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen ter beschikking te stellen, evenals een kopie van elk contract voor subverwerkingsdiensten dat moet worden gemaakt in overeenstemming met de clausules, tenzij de clausules of het contract commerciële informatie bevatten, in welk geval het dergelijke commerciële informatie kan verwijderen;
(i) dat, in het geval van subverwerking, de verwerkingsactiviteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met clausule 11 door een subverwerker die ten minste hetzelfde niveau van bescherming biedt voor de persoonsgegevens en de rechten van de betrokkene als de gegevens importeur volgens de clausules; en
(j) dat het zal zorgen voor naleving van Clausule 4 (a) tot (i).
Artikel 5. Verplichtingen van de gegevensimporteur. De gegevensimporteur gaat akkoord en garandeert:
(a) de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met diens instructies en de clausules te verwerken; als hij om welke reden dan ook niet kan zorgen voor een dergelijke naleving, stemt hij ermee in om de gegevensexporteur onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn onvermogen om te voldoen, in welk geval de gegevensexporteur het recht heeft om de overdracht van gegevens op te schorten en / of het contract te beëindigen;
(b) dat hij geen reden heeft om aan te nemen dat de op hem toepasselijke wetgeving hem belet de instructies van de gegevensexporteur en zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen en dat in geval van een wijziging in deze wetgeving waarschijnlijk een aanzienlijke nadelige gevolgen voor de garanties en verplichtingen die door de clausules worden geboden, zal hij de wijziging onmiddellijk aan de gegevensexporteur melden zodra hij op de hoogte is, in welk geval de gegevensexporteur het recht heeft om de overdracht van gegevens op te schorten en / of het contract te beëindigen ;
(c) dat het de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd voordat de overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt: gegevens worden opgeslagen op naar behoren beveiligde servers in de Verenigde Staten; alle informatie wordt beveiligd met wachtwoorden; toegang tot opslagsystemen en databases is strikt beperkt; creditcardgegevens worden overgedragen met behulp van PCI-compatibele processors.
(d) dat het de gegevensexporteur onmiddellijk zal informeren over:
een. elk wettelijk bindend verzoek om openbaarmaking van de persoonsgegevens door een wetshandhavingsautoriteit, tenzij anderszins verboden, zoals een strafrechtelijk verbod om de vertrouwelijkheid van een wetshandhavingsonderzoek te bewaren;
b. elke onbedoelde of ongeoorloofde toegang; en
c. elk verzoek dat rechtstreeks van de betrokkenen wordt ontvangen zonder op dat verzoek te reageren, tenzij het anderszins is gemachtigd om dit te doen;(e) alle vragen van de gegevensexporteur met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens waarop de doorgifte betrekking heeft, onmiddellijk en correct af te handelen en zich te houden aan het advies van de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van de overgedragen gegevens;
(f) op verzoek van de gegevensexporteur zijn gegevensverwerkingsfaciliteiten in te dienen voor audit van de verwerkingsactiviteiten die onder de bepalingen vallen, die zullen worden uitgevoerd door de gegevensexporteur of een keuringsinstantie bestaande uit onafhankelijke leden en in het bezit van de vereiste beroepskwalificaties die zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht, geselecteerd door de gegevensexporteur, indien van toepassing, in overleg met de toezichthoudende autoriteit;
(g) om de betrokkene op verzoek een kopie van de clausules of een bestaand contract voor subverwerking ter beschikking te stellen, tenzij de clausules of het contract commerciële informatie bevatten, in welk geval het dergelijke commerciële informatie mag verwijderen, met uitzondering van Aanhangsel 2, dat wordt vervangen door een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen in die gevallen waarin de betrokkene geen kopie van de gegevensexporteur kan krijgen;
(h) dat hij, in het geval van subverwerking, de gegevensexporteur vooraf heeft geïnformeerd en zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen;
(i) dat de verwerkingsdiensten door de subverwerker zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met Clausule 11;
(j) om onverwijld een kopie te sturen van een subverwerkersovereenkomst die hij onder de Clausules sluit naar de gegevensexporteur.
Artikel 6. Aansprakelijkheid.
1. De partijen komen overeen dat elke betrokkene die schade heeft geleden als gevolg van een schending van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in clausule 3 of in clausule 11 door een partij of subverwerker, recht heeft op een vergoeding van de gegevensexporteur voor de geleden schade.
2. Als een betrokkene niet in staat is om overeenkomstig lid 1 een vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen de gegevensexporteur, als gevolg van een schending door de gegevensimporteur of zijn subverwerker van een van hun verplichtingen als bedoeld in clausule 3 of in clausule 11, omdat de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of wettelijk is opgehouden te bestaan ​​of insolvent is geworden, gaat de gegevensimporteur ermee akkoord dat de betrokkene een claim kan indienen tegen de gegevensimporteur alsof het de gegevensexporteur was, tenzij een opvolger heeft de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur op zich genomen door contract of van rechtswege, in welk geval de betrokkene zijn rechten kan afdwingen tegen een dergelijke entiteit. De gegevensimporteur mag zich niet beroepen op een schending door een subverwerker van zijn verplichtingen om zijn eigen aansprakelijkheden te vermijden.
3. Als een betrokkene niet in staat is om een ​​vordering in te stellen tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur bedoeld in de leden 1 en 2, als gevolg van een schending door de subverwerker van een van zijn verplichtingen als bedoeld in clausule 3 of in clausule 11, omdat zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk zijn verdwenen of wettelijk niet meer bestaan ​​of insolvent zijn geworden, stemt de subverwerker ermee in dat de betrokkene een claim kan indienen tegen de gegevenssubverwerker met betrekking tot zijn eigen verwerkingshandelingen onder de clausules alsof het de gegevensexporteur of de gegevensimporteur was, tenzij een opvolger de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of gegevensimporteur contractueel of van rechtswege heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene kan afdwingen haar rechten jegens een dergelijke entiteit. De aansprakelijkheid van de subverwerker is beperkt tot zijn eigen verwerkingen onder de Clausules.

Artikel 7. Bemiddeling en jurisdictie.
1. De gegevensimporteur stemt ermee in dat als de betrokkene zich tegen hem beroept op rechten van derde begunstigden en / of schadevergoeding claimt op grond van de clausules, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene zal accepteren:
een. het geschil voor te leggen aan bemiddeling door een onafhankelijke persoon of, indien van toepassing, door de toezichthoudende autoriteit;
b. het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.
2. De partijen zijn het erover eens dat de door de betrokkene gemaakte keuze geen afbreuk doet aan zijn materiële of procedurele rechten om verhaal te zoeken in overeenstemming met andere bepalingen van nationaal of internationaal recht.
Artikel 8. Samenwerking met toezichthoudende autoriteiten.
1. De gegevensexporteur stemt ermee in een kopie van dit contract neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit indien deze daarom verzoekt of indien een dergelijke deponering vereist is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
2. De partijen komen overeen dat de toezichthoudende autoriteit het recht heeft om een ​​audit uit te voeren van de gegevensimporteur en van elke subverwerker, die dezelfde reikwijdte heeft en onderworpen is aan dezelfde voorwaarden als die zouden gelden voor een audit van de gegevensexporteur. volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
3. De gegevensimporteur stelt de gegevensexporteur onmiddellijk op de hoogte van het bestaan ​​van wetgeving die op hem of een subverwerker van toepassing is die de uitvoering van een audit van de gegevensimporteur of een subverwerker verhindert, overeenkomstig lid 2. In dat geval de gegevensexporteur is gerechtigd de maatregelen te nemen waarin wordt voorzien in clausule 5 (b).
Artikel 9. Toepasselijk recht. De clausules worden beheerst door het recht van de lidstaat waarin de gegevensexporteur is gevestigd.
Artikel 10. Wijziging van het contract. De partijen verbinden zich ertoe de clausules niet te wijzigen of aan te passen. Dit belet de partijen niet om waar nodig clausules over zakelijke kwesties toe te voegen, zolang deze niet in strijd zijn met de clausule.
Artikel 11. Subverwerking.
1. De gegevensimporteur besteedt geen enkele van zijn verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd namens de gegevensexporteur overeenkomstig de bepalingen uit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. Indien de gegevensimporteur zijn verplichtingen uit hoofde van de clausules uitbesteedt, met toestemming van de gegevensexporteur, doet hij dit alleen door middel van een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker die dezelfde verplichtingen oplegt aan de subverwerker als aan de gegevensimporteur onder de Clausules (3). Indien de subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming uit hoofde van een dergelijke schriftelijke overeenkomst niet nakomt, blijft de gegevensimporteur volledig aansprakelijk jegens de gegevensexporteur voor de nakoming van de verplichtingen van de subverwerker onder een dergelijke overeenkomst.
2. De voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen de gegevensimporteur en de subverwerker zal ook voorzien in een derde-begunstigde clausule zoals vastgelegd in clausule 3 voor gevallen waarin de betrokkene niet in staat is om de claim voor compensatie als bedoeld in paragraaf 1 van clausule 6 tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur omdat ze feitelijk zijn verdwenen of wettelijk opgehouden te bestaan ​​of insolvent zijn geworden en geen enkele opvolgende entiteit de volledige wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of gegevensimporteur contractueel of door operatie heeft overgenomen van de wet. Dergelijke aansprakelijkheid van de subverwerker door derden is beperkt tot zijn eigen verwerkingsactiviteiten onder de Clausules.
3. De bepalingen met betrekking tot gegevensbeschermingsaspecten voor subverwerking van het in lid 1 bedoelde contract worden beheerst door het recht van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd, namelijk …
4. De gegevensexporteur houdt een lijst bij van subverwerkingsovereenkomsten die zijn gesloten krachtens de clausules en die door de gegevensimporteur zijn aangemeld overeenkomstig clausule 5 (j), die ten minste eenmaal per jaar wordt bijgewerkt. De lijst is beschikbaar voor de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de gegevensexporteur.
Artikel 12. Verplichting na beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens.
1. De partijen komen overeen dat bij de beëindiging van de levering van gegevensverwerkingsdiensten de gegevensimporteur en de subverwerker, naar keuze van de gegevensexporteur, alle overgedragen persoonsgegevens en de kopieën daarvan aan de gegevensexporteur teruggeven. of zal alle persoonsgegevens vernietigen en aan de gegevensexporteur verklaren dat hij dit heeft gedaan, tenzij de wetgeving die aan de gegevensimporteur is opgelegd verhindert dat deze alle of een deel van de overgedragen persoonsgegevens retourneert of vernietigt. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat hij de vertrouwelijkheid van de overgedragen persoonsgegevens zal garanderen en de overgedragen persoonsgegevens niet meer actief zal verwerken.
2. De gegevensimporteur en de subverwerker garanderen dat zij op verzoek van de gegevensexporteur en / of de toezichthoudende autoriteit hun gegevensverwerkingsfaciliteiten ter controle van de in het eerste lid bedoelde maatregelen zullen indienen.